Poznaj nasz

Regulamin

Regulamin aplikacji mobilnej „AioCare Pacjent”

 • 1. Definicje
 1. Aplikacja – Oprogramowanie, którego celem jest umożliwienie monitorowania parametrów oddechowych, w postaci objętości powietrza wydychanego do płuc.
 2. Materiały – materiały umieszczone w Aplikacji, które mogą być utworami/dziełami podlegającymi ochronie prawnoautorskiej, które mogą być zamieszczane przez Użytkownika albo odpowiednio Usługodawcę.
 3. Sklep – lokalizacja z której możliwe jest pobranie Aplikacji.
 4. Urządzenie mobilne – urządzenie końcowe Użytkownika, wykorzystujące technologię komunikacji krótkiego zasięgu Bluetooth Low Energy oraz system operacyjny iOS albo Android.
 5. Spirometr – przenośne urządzenie służące do badania pojemności płuc, łączące się ze Urządzeniem mobilnym za pomocą Bluetooth Low Energy .
 6. Konto – zbiór zasobów i ustawień Użytkownika, który dokonał Rejestracji w ramach Aplikacji. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu.
 7. Rejestracja – czynność warunkująca założenie Konta w Aplikacji i późniejsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika.
 8. Administrator Danych / Usługodawca – HealthUp Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18 (00-105 Warszawa, Polska) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000520152, kapitał zakładowy 9 000,00 zł (wpłacony w całości), NIP 5252593396, Regon: 147381608, e-mail: support@aiocare.com
 9. Użytkownik – Pacjent.
 10. Pacjent – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji i dobrowolnie oraz samodzielnie monitoruje swoje parametry oddechowe przy użyciu Spirometru oraz Aplikacji i udostępnia wyniki do wglądu wybranemu przez siebie Lekarzowi. Pacjent jest konsumentem, tj. osobą fizyczną, która działa w celu pozostającym poza jego działalnością zawodową lub handlową.
 11. Lekarz – osoba fizyczna, wykonująca zawód lekarza, tj. zawód, który polega na obowiązku osobistego wykonywania z należytą starannością i w sposób niezależny czynności służących ochronie zdrowia i życia ludzi, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje potwierdzone uzyskanymi dokumentami uprawniającymi do zarobkowego udzielania świadczeń zdrowotnych określonego rodzaju w formach określonych przepisami prawa właściwymi dla Lekarza. Jest to osoba, która dokonała Rejestracji, korzystając z Aplikacji w celach związanych z wykonywanym zawodem Lekarza.
 12. Regulamin- niniejszy Regulamin.
 13. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 14. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 15. osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Użytkownik i Usługodawca.
 16. Login – adres e-mail Użytkownika,
 17. Hasło – unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych,
 18. Oprogramowanie – autorskie skrypty w oparciu, o które działa Spirometr lub/i Aplikacja, będące własnością Usługodawcy.
 19. Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień, na temat Usługi, przesyłana do Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności.
 20. Polityka Prywatności – stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 21. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej.
 22. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe.
 23. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
 24. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 25. dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Usługodawcę w Aplikacji.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usługi jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Usługa w ramach Aplikacji jest świadczona bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r.
 • 3. Wymagania techniczne
 1. Do prawidłowego świadczenia Usługi wymagane jest korzystanie ze Spirometru i Urządzenia Mobilnego, na którym Użytkownik jest zalogowany w Aplikacji.
 2. Możliwe jest korzystanie z Usługi w ograniczonym zakresie bez posiadania Spirometru zgodnie z funkcjonalnościami widocznymi w Aplikacji.
 3. Do prawidłowego działania Aplikacji wymagane jest korzystanie z Urządzenia Mobilnego wyposażonego w działającą technologię do bezprzewodowej komunikacji (3G, LTE, Wi-Fi).
 4. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny po zalogowaniu na Konto lub/i przez adres e-mail: support@healthup.pl. Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest w dni robocze.
 5. Usługodawca nie udziela wsparcia w zakresie działania lub/i użytkowania Spirometru na podstawie Regulaminu. Warunki pomocy technicznej lub/i innej formy wsparcia określone są w dokumentach dołączonych wraz ze sprzedanym Spirometrem.
 • 4. Korzystanie z Usługi (w tym zakres i rodzaj Usługi):
 1. Aby rozpocząć korzystanie z Usługi należy:
 2. pobrać Aplikację ze Sklepu Google Play lub App Store
 3. dokonać Rejestracji,
 4. zaakceptować Regulamin,
 5. uruchomić link autoryzacyjny przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
 6. Loginem w Aplikacji jest adres e-mail podany na etapie Rejestracji i na późniejszym etapie nie można go zmienić (Notyfikacje przychodzą także na ten adres e-mail). W razie zmiany adresu e-mail należy założyć nowe Konto i usunąć poprzednie.
 7. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem Konta oraz umożliwia korzystanie z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Hasło, o którym mowa w ust. 1 jest generowane przez Użytkownika przy czym, nie może być krótsze niż 8 (słownie: osiem) znaków.
 9. Domyślnie Aplikacja nie wylogowuje Użytkownika. Użytkownik może ręcznie się wylogować. W takim przypadku każde kolejne skorzystanie z Aplikacji przez Użytkownika wymaga podania Loginu oraz Hasła.
 10. Brak połączenia Aplikacji ze Spirometrem i Internetem skutkuje ograniczeniami w korzystaniu z Usługi, które są widoczne w Aplikacji.
 11. Usługodawca oferuje dostęp do Usługi, której celem jest umożliwienie monitorowania parametrów oddechowych, w postaci objętości powietrza wydychanego i wdychanego do płuc zarówno dla Pacjenta jak i Lekarza na zasadach zgodnych z Regulaminem. Usługa nie warunkuje postawienia diagnozy czy podjęcia określonych prób leczenia lub/i doboru leków. Lekarz podejmuje decyzje samodzielnie na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. Usługa ma charakter wyłącznie pomocniczy i tak należy ją traktować. W przypadku potrzeby Lekarz powinien zlecić wykonanie badań przez Pacjenta.
 12. Usługa ma limity parametrów i funkcjonalności, które widoczne są w Aplikacji.
 13. Lekarz samodzielnie dodaje własne Materiały, które widoczne są później przez Pacjenta – np. zdjęcie Pacjenta, krótki opis Pacjenta i tagi . Usługodawca zastrzega, że nie monitoruje ani nie zatwierdza tych Materiałów.
 14. Usługa jest nieodpłatna.
 • 5. Zawarcie i rozwiązanie Umowy
 1. Umowa o korzystanie z Usługi zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą potwierdzenia Rejestracji (aktywacja linku). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy poprzez usunięcie Konta, a po upływie tego okresu może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w takim sam sposób. Usunięcie Konta (rozwiązanie Umowy) następuje poprzez przesłanie żądania zawierającego Login Użytkownika droga mailową na adres e-mail: support@healthup.pl. Użytkownik będzie musiał potwierdzić chęć usunięcia Konta i tym samym rozwiązania Umowy poprzez kliknięcie w link, który otrzyma jako wiadomość zwrotną. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą potwierdzenia chęci usunięcia Konta (aktywacja linku).
 3. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, co jest równoznaczne z usunięciem Konta i zapisanymi na nim Materiałami, w tym danymi osobowymi w sytuacji gdy Użytkownik narusza nałożone na niego prawa i obowiązki zgodnie z Regulaminem. W takiej sytuacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu Umowy na adres poczty elektronicznej podany w trakcie Rejestracji, wskazując przyczynę jej rozwiązania.
 • 6. Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik ma prawo do:
 2. zarządzania swoim Kontem,
 3. korzystania z Aplikacji oraz Usługi zgodnie z Regulaminem,
 4. kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub/i wnoszenia reklamacji,
 5. odstąpienia od Umowy albo wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się:
 7. posługiwać się Materiałami, danymi osobowymi lub/i odpowiednio innymi danymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się nimi (nie mogą naruszać praw osób trzecich),
 8. uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Usługi, w tym Aplikacji,
 9. nie korzystać z Usługi, w tym Aplikacji w sposób zakłócający funkcjonowanie Usługi lub/i Aplikacji,
 10. nie korzystać Usługi, w tym Aplikacji w sposób naruszający prawo,
 11. dbać o poprawność językową, unikać wulgaryzmów, nie umieszczać hiperłączy do stron internetowych, których zawartość może albo narusza postanowienia Regulaminu lub/i prawa.
 12. korzystać z Usługi, w tym Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się korzystania z Usługi w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w tym w szczególności zamieszczania Materiałów obrażających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób lub/i zwierząt bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania Materiałów o charakterze pedofilskim, uwidoczniających lub/i propagujących przestępstwo, profanujących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania Materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa. Zabrania się ponadto zamieszczania przekazów reklamowych naruszających prawo (np. reklama niedozwolona), wykorzystywania Usługi do proponowania leczenia lub/i jakichkolwiek działań niedozwolonych prawem, jakiegokolwiek obrotu dostępem do Konta lub/i Kont (zarówno komercyjnego jak i niekomercyjnego),
 13. aktualizować Materiały lub/i dane, w tym dane osobowe poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie,
 14. nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub/i uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lu/ib osób trzecich,
 15. każdorazowo wraz z dodaniem Materiału udzielić licencji Usługodawcy, o której mowa w §10 ust. 5 Regulaminu,
 16. nie uzyskiwać dostępu do Kont innych Użytkowników (np. poprzez łamanie Haseł),
 17. nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Usługa,
 18. utrzymywać swoje Hasło w ścisłej tajemnicy,
 19. nie udostępniać innym Użytkownikom i osobom trzecim swojego Konta,
 20. korzystać z Usługi w ramach jednego swojego Konta.
 21. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia Umowy nie mogą być przeniesione na inne podmioty lub/i osoby. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swojego Konta na rzecz innego podmiotu. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, który dokonał Rejestracji.
 22. Użytkownik dokonując Rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 • 7. Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ingeruje w żadne Konto i zgromadzone na nim informacje, w tym dodawane Materiały za wyjątkiem gdy Użytkownik go o to poprosi z uwagi na problemy techniczne albo w przypadku procedury notice and take downokreślonej w §8 Regulaminu.
 2. Usługodawca ma prawo do:
 3. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną (e-mail lub/i za pomocą Aplikacji) o nowych funkcjonalnościach Usługi lub/i ważnych powiadomieniach związanych z Usługą (Notyfikacje),
 4. pytać Użytkowników drogą elektroniczną (e-mail lub/i za pomocą Aplikacji) o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Aplikacji lub/i świadczonej Usługi lub/i działania pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet,
 5. badania sposobu korzystania z Usługi, w tym Aplikacji, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki itd.),
 6. według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usługi, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanej Usługi na rzecz Użytkownika,
 7. wykorzystania Materiałów Użytkownika w ramach udzielanej przez Użytkownika licencji, o której mowa w §10 ust. 5 Regulaminu,
 8. zbierania i późniejszego wykorzystywania w celach badawczych, promocyjnych lub/i innych uznanych za właściwe i zgodne z prawem wyłącznie anonimowych danych, niezawierających danych osobowych, które przetwarzane są za pomocą Aplikacji.
 9. zablokowania Konta w przypadku rażącego naruszenia praw i obowiązków przez Użytkownika określonych w §6 Regulaminu. W takim przypadku dostęp do Konta tego Użytkownika jest tymczasowo zablokowany z winy Użytkownika do czasu złożenia wyjaśnień lub/i wyjaśnienia sprawy. W przypadku odnotowania ponownych naruszeń Usługodawca może wypowiedzieć Umowę. W takim wypadku blokada Konta nie wiąże się z obniżeniem jakości świadczonych Usług przez Usługodawcę a następuje wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z winy Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 10. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerywany.
 11. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Aplikacji z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.
 12. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 8. Odpowiedzialność
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub/i zaniechania związane z korzystaniem z Konta. Korzystanie z Usługi, w tym Aplikacji nie stanowi porady, konsultacji lub/i diagnozy lekarskiej.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Aplikacji i świadczonej przez siebie Usługi przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Usługodawca zaleca Użytkownikom:
 3. stosowanie programów zabezpieczających Urządzenie Mobilne i chroniących tożsamość,
 4. unikanie korzystania Usługi, w tym Aplikacji przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. publicznego WiFi) jak i przypadkowego sprzętu,
 5. niezapisywanie Loginu i Hasła,
 6. nieużywanie tak samo brzmiącego Loginu i Hasła do Konta,
 7. ustawienie Hasła innego niż zwroty oczywiste jak np. „admin123“ ; „qwerty123456 “ etc.
 8. ustawienie Hasła innego niż numer PESEL lub/i inny numer identyfikacyjny.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 10. dane, w tym dane osobowe lub/i Materiały dodane przez Użytkownika,
 11. postawioną diagnozą lub/i diagnozy lub/i dobór leczenia przez Lekarza,
 12. problemy z działaniem Urządzenia Mobilnego Użytkownika lub/i Spirometru (problemy techniczne urządzeń rozpatrywane są na podstawie odrębnych dokumentów, np. gwarancyjnych),
 13. brak dostępu do komunikacji umożliwiającej połączenie Aplikacji ze Spirometrem albo ograniczenia w jej dostępności,
 14. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia Hasła do Konta Użytkownika, które nastąpiły z jego winy,
 15. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź jego zaniechań, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Usługi, w tym Aplikacji,
 16. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zablokował lub/i usunął Konto,
 17. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
 18. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
 19. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
 20. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron,
 21. z tytułu przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi, w tym dostępu do Aplikacji ze względu na czynności konserwacyjne lub/i związane z modyfikacją Aplikacji, o których Użytkownik został poinformowany (maksymalny czas trwania przerw to 6 w danym miesiącu kalendarzowym).
 22. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Usługi, w tym Aplikacji.
 23. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim Kontem oraz jakie Materiały i dane dodaje, jak wygląda komunikacja pomiędzy Użytkownikami oraz nie modyfikuje ich.
 24. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych lub/i Materiałów objętych ochroną a dodanych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy i może zablokować Konto albo w ostateczności usunąć Konto jeżeli rozmiar szkody jest znaczny oraz odpowiednio nakaże usunięcie danych albo samodzielnie je usunie lub i przepisami prawa – procedura notice and take down.
 • 9. Dane osobowe
 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, płeć, datę urodzenia.
 2. Administrator Danych szanuje prawo do prywatności Użytkowników i dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników.
 3. Poprzez ustawienia Aplikacji Użytkownik może ustawić dodatkowe zabezpieczenia w postaci kodu autoryzacji albo odczytu typu „touch id”.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
 5. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 6. zgodnie z Polityką Prywatności,
 7. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usługi,
 8. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 11. Administrator Danych może powierzyć do przetwarzania dane osobowe zapisane w systemie teleinformatycznym Usługi przetwarzającemu mającemu siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz spełniającemu wymagania przewidziane prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej.
 12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek rozwiązania Umowy.
 13. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane osobowe o Użytkowniku w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany.
 14. Dane nie będące danymi osobowymi a zawierające dane o sposobie użytkownika Aplikacji są przetwarzane przez Usługodawcę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 15. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 16. Dane osobowe podawane w Aplikacji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych Użytkowników za wyjątkiem Lekarza zaakceptowanego przez Pacjenta. Pacjent dobrowolnie udostępnia mu te dane, w tym swoje dane osobowe. Lekarz może wprowadzić także dodatkowe dane pozyskane od Pacjenta, w tym inne dane osobowe. Lekarz w takim wypadku staje się odrębnym administratorem danych i odpowiada za ich przetwarzanie na zasadach określonych prawem, w tym jest zobowiązany do uzyskania od Pacjentów wymaganych przepisami prawa zgód, celem przetwarzania ich danych osobowych.
 17. Użytkownik otrzymuje Notyfikacje o ważnych informacjach od Usługodawcy. Częstotliwość przesyłanych Notyfikacji można ustawić po zalogowaniu do Konta.
 18. W dniu, w którym wypowiedzenie Umowy staje się skuteczne (do końca dnia, w którym nastąpiła aktywacja linku potwierdzającego usunięcie Konta), Konto jest usuwane i wszystkie Materiały oraz dane, w tym dane osobowe. Dane przetwarzane do celów, o których mowa w §8 ust. 2 pkt. f) nie są usuwane.
 19. Użytkownik uzupełniając profil w Aplikacji podaje informacje takie jak: płeć, data urodzenia, czy pali papierosy, czy przyjmuje leki. Informacje te wykorzystywane są do wewnętrznych statystyk (bez powiązania z danymi osobowymi), a w przypadku powiązania z User ID do obliczeń parametrów spirometrycznych i ich wartości należnych.
 20. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innych celach, odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika, w zakresie i celu wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 • 10. Własność intelektualna
 1. Wszelkie prawa do Oprogramowania, grafik lub/i baz danych jak i innych wprowadzonych do Aplikacji przez Usługodawcę należą do Usługodawcy.
 2. Zabrania się korzystania z Usługi, w tym Aplikacji w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
 3. Oznaczenie “My Spiroo” w formie słownej lub/i graficznej identyfikuje jeden z produktów Usługodawcy, który funkcjonuje w obrocie gospodarczym bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. “My Spiroo” jest nazwą handlową Usługodawcy.
 4. Zabronione jest rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów Aplikacji, w tym w szczególności logo “My Spiroo”. Użytkownikowi nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych.
 5. Użytkownik poprzez dodawanie każdorazowo Materiału za pośrednictwem Usługi, udziela na dany Materiał niewyłącznej licencji Usługodawcy, na czas trwania Umowy, na następujących polach eksploatacji niezbędnych do świadczenia Usługi:
 6. a) wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych,
 7. b) trwałe lub/i czasowe utrwalanie lub/i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo,
 8. c) publiczne lub/i niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe,
 9. d) publiczne lub/i niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub/i obrazów, w sposób trwały lub/i czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie,
 10. e) usytuowanie w sieci w sposób pozwalający na jego obejrzenie przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie jak i przesłania na żądanie.
 11. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji przez czas trwania Umowy, wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionych mu przez Usługodawcę. Użytkownik nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej ponad te wyraźnie określone treścią Umowy.
 • 11. Reklamacje
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi, w tym korzystaniem z Aplikacji.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: support@healthup.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
 4. a) Login,
 5. b) opis przedmiotu reklamacji.
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail przypisany do Konta.
 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca udostępnia Regulamin przed dokonaniem Rejestracji oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się pisząc na adres e-mail: support@healthup.pl.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość na adres e-mail Użytkownika.
 4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
 5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. Wprowadzenie opłat stanowi istotną zmianę warunków Umowy, ale zaczyna obowiązywać dopiero z chwilą wyrażenia akceptacji przez Użytkownika w formie zaznaczenia przycisku informującego o obowiązku zapłaty. W przypadku braku akceptacji Umowa zostaje rozwiązana chyba, że możliwe jest dalsze świadczenie Usługi bez opłat.
 6. Usługodawca świadczy Usługi polegające na przechowywaniu materiałów i danych, w tym danych osobowych dodawanych przez Użytkowników. Usługodawca wyłącznie je przechowuje i umożliwia ich transmisję na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z Usługodawcą i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
 9. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 10. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Regulamin aplikacji mobilnej „AioCare Lekarz”

 • 1. Definicje
 1. Aplikacja – Oprogramowanie, którego celem jest umożliwienie monitorowania parametrów oddechowych, w postaci objętości powietrza wydychanego do płuc.
 2. Materiały – materiały umieszczone w Aplikacji, które mogą być utworami/dziełami podlegającymi ochronie prawnoautorskiej, które mogą być zamieszczane przez Użytkownika albo odpowiednio Usługodawcę.
 3. Sklep – lokalizacja z której możliwe jest pobranie Aplikacji.
 4. Urządzenie mobilne – urządzenie końcowe Użytkownika, wykorzystujące technologię komunikacji krótkiego zasięgu Bluetooth Low Energy oraz system operacyjny iOS albo Android.
 5. Spirometr – przenośne urządzenie służące do badania pojemności płuc, łączące się ze Urządzeniem mobilnym za pomocą Bluetooth Low Energy .
 6. Konto – zbiór zasobów i ustawień Użytkownika, który dokonał Rejestracji w ramach Aplikacji. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu.
 7. Rejestracja – czynność warunkująca założenie Konta w Aplikacji i późniejsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika.
 8. Administrator Danych / Usługodawca – HealthUp Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18 (00-105 Warszawa, Polska) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000520152, kapitał zakładowy 9 000,00 zł (wpłacony w całości), NIP 5252593396, Regon: 147381608, e-mail: support@aiocare.com
 9. Użytkownik – Lekarz.
 10. Pacjent – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji i dobrowolnie oraz samodzielnie monitoruje swoje parametry oddechowe przy użyciu Spirometru oraz Aplikacji i udostępnia wyniki do wglądu wybranemu przez siebie Lekarzowi. Pacjent jest konsumentem, tj. osobą fizyczną, która działa w celu pozostającym poza jego działalnością zawodową lub handlową.
 11. Lekarz – osoba fizyczna, wykonująca zawód lekarza, tj. zawód, który polega na obowiązku osobistego wykonywania z należytą starannością i w sposób niezależny czynności służących ochronie zdrowia i życia ludzi, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje potwierdzone uzyskanymi dokumentami uprawniającymi do zarobkowego udzielania świadczeń zdrowotnych określonego rodzaju w formach określonych przepisami prawa właściwymi dla Lekarza. Jest to osoba, która dokonała Rejestracji, korzystając z Aplikacji w celach związanych z wykonywanym zawodem Lekarza.
 12. Regulamin- niniejszy Regulamin.
 13. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 14. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 15. osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Użytkownik i Usługodawca.
 16. Login – adres e-mail Użytkownika,
 17. Hasło – unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Usługodawcę, wybrany przez Użytkownika, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych,
 18. Oprogramowanie – autorskie skrypty w oparciu, o które działa Spirometr lub/i Aplikacja, będące własnością Usługodawcy.
 19. Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień, na temat Usługi, przesyłana do Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności.
 20. Polityka Prywatności – stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 21. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej.
 22. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe.
 23. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
 24. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 25. dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Usługodawcę w Aplikacji.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usługi jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Usługa w ramach Aplikacji jest świadczona bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r.
 • 3. Wymagania techniczne
 1. Do prawidłowego świadczenia Usługi wymagane jest korzystanie ze Spirometru i Urządzenia Mobilnego, na którym Użytkownik jest zalogowany w Aplikacji.
 2. Możliwe jest korzystanie z Usługi w ograniczonym zakresie bez posiadania Spirometru zgodnie z funkcjonalnościami widocznymi w Aplikacji.
 3. Do prawidłowego działania Aplikacji wymagane jest korzystanie z Urządzenia Mobilnego wyposażonego w działającą technologię do bezprzewodowej komunikacji (3G, LTE, Wi-Fi).
 4. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone jest przez Usługodawcę drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny po zalogowaniu na Konto lub/i przez adres e-mail: support@healthup.pl. Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest w dni robocze.
 5. Usługodawca nie udziela wsparcia w zakresie działania lub/i użytkowania Spirometru na podstawie Regulaminu. Warunki pomocy technicznej lub/i innej formy wsparcia określone są w dokumentach dołączonych wraz ze sprzedanym Spirometrem.
 • 4. Korzystanie z Usługi (w tym zakres i rodzaj Usługi):
 1. Aby rozpocząć korzystanie z Usługi należy:
 2. pobrać Aplikację ze Sklepu Google Play lub App Store
 3. dokonać Rejestracji,
 4. zaakceptować Regulamin,
 5. uruchomić link autoryzacyjny przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
 6. Loginem w Aplikacji jest adres e-mail podany na etapie Rejestracji i na późniejszym etapie nie można go zmienić (Notyfikacje przychodzą także na ten adres e-mail). W razie zmiany adresu e-mail należy założyć nowe Konto i usunąć poprzednie.
 7. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem Konta oraz umożliwia korzystanie z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Hasło, o którym mowa w ust. 1 jest generowane przez Użytkownika przy czym, nie może być krótsze niż 8 (słownie: osiem) znaków.
 9. Domyślnie Aplikacja nie wylogowuje Użytkownika. Użytkownik może ręcznie się wylogować. W takim przypadku każde kolejne skorzystanie z Aplikacji przez Użytkownika wymaga podania Loginu oraz Hasła.
 10. Brak połączenia Aplikacji ze Spirometrem i Internetem skutkuje ograniczeniami w korzystaniu z Usługi, które są widoczne w Aplikacji.
 11. Usługodawca oferuje dostęp do Usługi, której celem jest umożliwienie monitorowania parametrów oddechowych, w postaci objętości powietrza wydychanego i wdychanego do płuc zarówno dla Pacjenta jak i Lekarza na zasadach zgodnych z Regulaminem. Usługa nie warunkuje postawienia diagnozy czy podjęcia określonych prób leczenia lub/i doboru leków. Lekarz podejmuje decyzje samodzielnie na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. Usługa ma charakter wyłącznie pomocniczy i tak należy ją traktować. W przypadku potrzeby Lekarz powinien zlecić wykonanie badań przez Pacjenta.
 12. Usługa ma limity parametrów i funkcjonalności, które widoczne są w Aplikacji.
 13. Lekarz samodzielnie dodaje własne Materiały, które widoczne są później przez Pacjenta – np. zdjęcie Pacjenta, krótki opis Pacjenta i tagi . Usługodawca zastrzega, że nie monitoruje ani nie zatwierdza tych Materiałów.
 14. Lekarz może dokonać Rejestracji Konta Pacjenta. W tym celu podaje dane swojego pacjenta: imię, nazwisko, e-mail, płeć, data urodzenia, rasa, wzrost, waga oraz informacje czy pacjent jest palaczem, czy przyjmuje leki. Numer telefonu można podać opcjonalnie podobnie jak tagi.
 15. Usługa jest nieodpłatna.
 • 5. Zawarcie i rozwiązanie Umowy
 1. Umowa o korzystanie z Usługi zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą potwierdzenia Rejestracji (aktywacja linku). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy poprzez usunięcie Konta, a po upływie tego okresu może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w takim sam sposób. Usunięcie Konta (rozwiązanie Umowy) następuje poprzez przesłanie żądania zawierającego Login Użytkownika droga mailową na adres e-mail: support@healthup.pl. Użytkownik będzie musiał potwierdzić chęć usunięcia Konta i tym samym rozwiązania Umowy poprzez kliknięcie w link, który otrzyma jako wiadomość zwrotną. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą potwierdzenia chęci usunięcia Konta (aktywacja linku).
 3. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, co jest równoznaczne z usunięciem Konta i zapisanymi na nim Materiałami, w tym danymi osobowymi w sytuacji gdy Użytkownik narusza nałożone na niego prawa i obowiązki zgodnie z Regulaminem. W takiej sytuacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu Umowy na adres poczty elektronicznej podany w trakcie Rejestracji, wskazując przyczynę jej rozwiązania.
 • 6. Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik ma prawo do:
 2. zarządzania swoim Kontem,
 3. korzystania z Aplikacji oraz Usługi zgodnie z Regulaminem,
 4. kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub/i wnoszenia reklamacji,
 5. odstąpienia od Umowy albo wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się:
 7. posługiwać się Materiałami, danymi osobowymi lub/i odpowiednio innymi danymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się nimi (nie mogą naruszać praw osób trzecich),
 8. uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Usługi, w tym Aplikacji,
 9. nie korzystać z Usługi, w tym Aplikacji w sposób zakłócający funkcjonowanie Usługi lub/i Aplikacji,
 10. nie korzystać Usługi, w tym Aplikacji w sposób naruszający prawo,
 11. dbać o poprawność językową, unikać wulgaryzmów, nie umieszczać hiperłączy do stron internetowych, których zawartość może albo narusza postanowienia Regulaminu lub/i prawa.
 12. korzystać z Usługi, w tym Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się korzystania z Usługi w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w tym w szczególności zamieszczania Materiałów obrażających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa, zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób lub/i zwierząt bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących, zamieszczania Materiałów o charakterze pedofilskim, uwidoczniających lub/i propagujących przestępstwo, profanujących, obraźliwych, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, zamieszczania Materiałów atakujących, poniżających lub/i popierających przemoc, zachęcających do popełnienia przestępstwa. Zabrania się ponadto zamieszczania przekazów reklamowych naruszających prawo (np. reklama niedozwolona), wykorzystywania Usługi do proponowania leczenia lub/i jakichkolwiek działań niedozwolonych prawem, jakiegokolwiek obrotu dostępem do Konta lub/i Kont (zarówno komercyjnego jak i niekomercyjnego),
 13. aktualizować Materiały lub/i dane, w tym dane osobowe poprzez wprowadzenie zmian na swoim Koncie,
 14. nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub/i uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lu/ib osób trzecich,
 15. każdorazowo wraz z dodaniem Materiału udzielić licencji Usługodawcy, o której mowa w §10 ust. 5 Regulaminu,
 16. nie uzyskiwać dostępu do Kont innych Użytkowników (np. poprzez łamanie Haseł),
 17. nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Usługa,
 18. utrzymywać swoje Hasło w ścisłej tajemnicy,
 19. nie udostępniać innym Użytkownikom i osobom trzecim swojego Konta,
 20. korzystać z Usługi w ramach jednego swojego Konta.
 21. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia Umowy nie mogą być przeniesione na inne podmioty lub/i osoby. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swojego Konta na rzecz innego podmiotu. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, który dokonał Rejestracji.
 22. Użytkownik dokonując Rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 • 7. Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ingeruje w żadne Konto i zgromadzone na nim informacje, w tym dodawane Materiały za wyjątkiem gdy Użytkownik go o to poprosi z uwagi na problemy techniczne albo w przypadku procedury notice and take downokreślonej w §8 Regulaminu.
 2. Usługodawca ma prawo do:
 3. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną (e-mail lub/i za pomocą Aplikacji) o nowych funkcjonalnościach Usługi lub/i ważnych powiadomieniach związanych z Usługą (Notyfikacje),
 4. pytać Użytkowników drogą elektroniczną (e-mail lub/i za pomocą Aplikacji) o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Aplikacji lub/i świadczonej Usługi lub/i działania pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet,
 5. badania sposobu korzystania z Usługi, w tym Aplikacji, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki itd.),
 6. według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usługi, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanej Usługi na rzecz Użytkownika,
 7. wykorzystania Materiałów Użytkownika w ramach udzielanej przez Użytkownika licencji, o której mowa w §10 ust. 5 Regulaminu,
 8. zbierania i późniejszego wykorzystywania w celach badawczych, promocyjnych lub/i innych uznanych za właściwe i zgodne z prawem wyłącznie anonimowych danych, niezawierających danych osobowych, które przetwarzane są za pomocą Aplikacji.
 9. zablokowania Konta w przypadku rażącego naruszenia praw i obowiązków przez Użytkownika określonych w §6 Regulaminu. W takim przypadku dostęp do Konta tego Użytkownika jest tymczasowo zablokowany z winy Użytkownika do czasu złożenia wyjaśnień lub/i wyjaśnienia sprawy. W przypadku odnotowania ponownych naruszeń Usługodawca może wypowiedzieć Umowę. W takim wypadku blokada Konta nie wiąże się z obniżeniem jakości świadczonych Usług przez Usługodawcę a następuje wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i z winy Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 10. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerywany.
 11. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Aplikacji z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.
 12. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 8. Odpowiedzialność
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub/i zaniechania związane z korzystaniem z Konta. Korzystanie z Usługi, w tym Aplikacji nie stanowi porady, konsultacji lub/i diagnozy lekarskiej.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia Aplikacji i świadczonej przez siebie Usługi przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Usługodawca zaleca Użytkownikom:
 3. stosowanie programów zabezpieczających Urządzenie Mobilne i chroniących tożsamość,
 4. unikanie korzystania Usługi, w tym Aplikacji przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. publicznego WiFi) jak i przypadkowego sprzętu,
 5. niezapisywanie Loginu i Hasła,
 6. nieużywanie tak samo brzmiącego Loginu i Hasła do Konta,
 7. ustawienie Hasła innego niż zwroty oczywiste jak np. „admin123“ ; „qwerty123456 “ etc.
 8. ustawienie Hasła innego niż numer PESEL lub/i inny numer identyfikacyjny.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 10. dane, w tym dane osobowe lub/i Materiały dodane przez Użytkownika,
 11. postawioną diagnozą lub/i diagnozy lub/i dobór leczenia przez Lekarza,
 12. problemy z działaniem Urządzenia Mobilnego Użytkownika lub/i Spirometru (problemy techniczne urządzeń rozpatrywane są na podstawie odrębnych dokumentów, np. gwarancyjnych),
 13. brak dostępu do komunikacji umożliwiającej połączenie Aplikacji ze Spirometrem albo ograniczenia w jej dostępności,
 14. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek ujawnienia Hasła do Konta Użytkownika, które nastąpiły z jego winy,
 15. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działań bądź jego zaniechań, w szczególności poprzez nieprawidłowe korzystanie z Usługi, w tym Aplikacji,
 16. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, który naruszył prawo bądź postanowienia Regulaminu, a któremu Usługodawca zablokował lub/i usunął Konto,
 17. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
 18. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
 19. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika, na skutek przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
 20. linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron,
 21. z tytułu przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi, w tym dostępu do Aplikacji ze względu na czynności konserwacyjne lub/i związane z modyfikacją Aplikacji, o których Użytkownik został poinformowany (maksymalny czas trwania przerw to 6 w danym miesiącu kalendarzowym).
 22. Użytkownik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Usługi, w tym Aplikacji.
 23. Usługodawca nie ma wpływu na to w jaki sposób Użytkownik zarządza swoim Kontem oraz jakie Materiały i dane dodaje, jak wygląda komunikacja pomiędzy Użytkownikami oraz nie modyfikuje ich.
 24. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia albo uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych lub/i Materiałów objętych ochroną a dodanych przez Użytkownika, skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sprawy i może zablokować Konto albo w ostateczności usunąć Konto jeżeli rozmiar szkody jest znaczny oraz odpowiednio nakaże usunięcie danych albo samodzielnie je usunie lub i przepisami prawa – procedura notice and take down.
 • 9. Dane osobowe
 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, płeć, datę urodzenia.
 2. Administrator Danych szanuje prawo do prywatności Użytkowników i dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Załącznik nr 2 określa umowę powierzenia na podstawie, której Lekarz powierza dane Pacjentów, którym zakłada Konto w Aplikacji.
 3. Poprzez ustawienia Aplikacji Użytkownik może ustawić dodatkowe zabezpieczenia w postaci kodu autoryzacji albo odczytu typu „touch id”.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
 5. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 6. zgodnie z Polityką Prywatności,
 7. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usługi,
 8. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 11. Administrator Danych może powierzyć do przetwarzania dane osobowe zapisane w systemie teleinformatycznym Usługi przetwarzającemu mającemu siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz spełniającemu wymagania przewidziane prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej.
 12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek rozwiązania Umowy.
 13. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane osobowe o Użytkowniku w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany.
 14. Dane nie będące danymi osobowymi a zawierające dane o sposobie użytkowania Aplikacji są przetwarzane przez Usługodawcę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 15. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 16. Dane osobowe podawane w Aplikacji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych Użytkowników za wyjątkiem Lekarza zaakceptowanego przez Pacjenta. Pacjent dobrowolnie udostępnia mu te dane, w tym swoje dane osobowe. Lekarz może wprowadzić także dodatkowe dane pozyskane od Pacjenta, w tym inne dane osobowe. Lekarz w takim wypadku staje się odrębnym administratorem danych i odpowiada za ich przetwarzanie na zasadach określonych prawem, w tym jest zobowiązany do uzyskania od Pacjentów wymaganych przepisami prawa zgód, celem przetwarzania ich danych osobowych.
 17. Użytkownik otrzymuje Notyfikacje o ważnych informacjach od Usługodawcy. Częstotliwość przesyłanych Notyfikacji można ustawić po zalogowaniu do Konta.
 18. W dniu, w którym wypowiedzenie Umowy staje się skuteczne (do końca dnia, w którym nastąpiła aktywacja linku potwierdzającego usunięcie Konta), Konto jest usuwane i wszystkie Materiały oraz dane, w tym dane osobowe. Dane przetwarzane do celów, o których mowa w §8 ust. 2 pkt. f) nie są usuwane.
 19. Użytkownik uzupełniając profil w Aplikacji podaje informacje takie jak: płeć, data urodzenia. Informacje te wykorzystywane są do wewnętrznych statystyk (bez powiązania z danymi osobowymi), a w przypadku powiązania z User ID do obliczeń parametrów spirometrycznych i ich wartości należnych.
 20. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innych celach, odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika, w zakresie i celu wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 • 10. Własność intelektualna
 1. Wszelkie prawa do Oprogramowania, grafik lub/i baz danych jak i innych wprowadzonych do Aplikacji przez Usługodawcę należą do Usługodawcy.
 2. Zabrania się korzystania z Usługi, w tym Aplikacji w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
 3. Oznaczenie “My Spiroo” w formie słownej lub/i graficznej identyfikuje jeden z produktów Usługodawcy, który funkcjonuje w obrocie gospodarczym bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. “My Spiroo” jest nazwą handlową Usługodawcy.
 4. Zabronione jest rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów Aplikacji, w tym w szczególności logo “My Spiroo”. Użytkownikowi nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych.
 5. Użytkownik poprzez dodawanie każdorazowo Materiału za pośrednictwem Usługi, udziela na dany Materiał niewyłącznej licencji Usługodawcy, na czas trwania Umowy, na następujących polach eksploatacji niezbędnych do świadczenia Usługi:
 6. a) wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego (np. komputer), w tym serwerów systemów teleinformatycznych,
 7. b) trwałe lub/i czasowe utrwalanie lub/i zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości bądź w części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, w jakimkolwiek systemie, formacie i na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w tym m.in. drukiem, w sieciach teleinformatycznych, cyfrowo,
 8. c) publiczne lub/i niepubliczne udostępnianie w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, nieodpłatnie bez względu na ograniczenia terytorialne, czasowe i językowe,
 9. d) publiczne lub/i niepubliczne rozpowszechnianie wszelkimi środkami przekazu bezprzewodowego jak i przewodowego służącymi do rozpowszechniania znaków, dźwięków lub/i obrazów, w sposób trwały lub/i czasowy, w jakiejkolwiek technologii, nieodpłatnie w miejscu i czasie wybranym przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie,
 10. e) usytuowanie w sieci w sposób pozwalający na jego obejrzenie przez innych Użytkowników lub/i osoby trzecie jak i przesłania na żądanie.
 11. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji przez czas trwania Umowy, wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionych mu przez Usługodawcę. Użytkownik nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej ponad te wyraźnie określone treścią Umowy.
 • 11. Reklamacje
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi, w tym korzystaniem z Aplikacji.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: support@healthup.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
 4. a) Login,
 5. b) opis przedmiotu reklamacji.
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail przypisany do Konta.
 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca udostępnia Regulamin przed dokonaniem Rejestracji oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się pisząc na adres e-mail: support@healthup.pl.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość na adres e-mail Użytkownika.
 4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
 5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. Wprowadzenie opłat stanowi istotną zmianę warunków Umowy, ale zaczyna obowiązywać dopiero z chwilą wyrażenia akceptacji przez Użytkownika w formie zaznaczenia przycisku informującego o obowiązku zapłaty. W przypadku braku akceptacji Umowa zostaje rozwiązana chyba, że możliwe jest dalsze świadczenie Usługi bez opłat.
 6. Usługodawca świadczy Usługi polegające na przechowywaniu materiałów i danych, w tym danych osobowych dodawanych przez Użytkowników. Usługodawca wyłącznie je przechowuje i umożliwia ich transmisję na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z Usługodawcą i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
 9. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 10. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Lekarzem rozpatrywane są przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
Kontakt

Masz pytania?