Poznaj nasz

Regulamin

Regulamin korzystania ze strony internetowej „AioCare”

 1. Użyte w niniejszym dokumencie definicje oznaczają:
  a) Administrator Danych / Usługodawca – HealthUp Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18 (00-105 Warszawa, Polska) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000520152, kapitał zakładowy 9 000,00 zł (wpłacony w całości), NIP 5252593396, REGON: 147381608, e-mail: [email protected] ,
  b) strona internetowa AioCare – strona internetowa dostępna pod adresem URL: https://aiocare.com ,
  c) Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej AioCare,
  d) Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Usługodawca oświadcza, że strona internetowa AioCare służy prezentacji treści dotyczących produktu AioCare, w tym umożliwia zapisanie się na newsletter i kontakt z Usługodawcą. Prezentowane treści mają wyłącznie cel informacyjny.
 3. Strona internetowa AioCare jest dostępna na wszystkich przeglądarkach internetowych i jest szyfrowana protokołem SSL. Zaleca się korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej AioCare zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 5. Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej AioCare oraz domeny należą do Usługodawcy. Zabrania się korzystania z nich w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
 6. Oznaczenie “AioCare” w formie słownej i graficznej identyfikuje jeden z produktów Usługodawcy, który funkcjonuje w obrocie gospodarczym jako znak towarowy w bazie TMV pod numerem IR1422312 oraz 315551. “AioCare” jest nazwą handlową Usługodawcy.
 7. Zabronione jest rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów strony internetowej AioCare, w tym w szczególności logo “AioCare”. Użytkownikowi nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych.
 8. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niezawinione przez ewentualne błędy i pominięcia w przedstawionych danych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania treści prezentowanych na stronie internetowej AioCare ponosi Użytkownik.
 9. Informacje dotyczące bezpieczeństwa, prywatności i przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności strony internetowej AioCare.
 10. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu publicznie poprzez jego prezentację pod adresem URL: www.aiocare.com. Wszelkie zmiany Regulaminu dodawane są niezwłocznie i obowiązują z chwilą dodania.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
 12. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 13. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .
 14. Korzystanie ze strony internetowej AioCare oznacza obowiązek stosowania się do Regulaminu.
Kontakt

Masz pytania?