Rodo

Informacje o ochronie danych osobowych

Zapraszamy do zapoznania się̨ z poniższym dokumentem na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych.

Co to jest RODO?

  • RODO to powszechnie używany skrót Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

  • RODO nakłady nie tylko na nas obowiązki informacyjne i związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych, ale także wskazuje jakie prawa przysługują Tobie. Niniejszy dokument służy prezentacji informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

  • Administratorem danych jest HealthUp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000520152, kapitał zakładowy 9 000,00 zł (wpłacony w całości), NIP 5252593396, REGON: 147381608.
  • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się inspektorem ochrony danych – Panem Michałem Skalmierskim: [email protected]

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  • Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie.

  • Zakres danych różni się w zależności od celu przetwarzania i wskazany jest każdorazowo w momencie gdy przekazujesz nam określone dane osobowe.

  • Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest udzielenie zgody to jej udzielenie jest zawsze dobrowolne. W przypadku jeżeli jest konieczne zawsze Ciebie o tym informujemy w momencie jej udzielenia. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Jest to bezpłatne. Jeżeli cofasz zgodę mamy prawo zapytać się Ciebie o powód cofnięcie zgody, ale nie musisz udzielać odpowiedzi.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania Odbiorcy danych

Realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane

dotyczą, przed zawarciem umowy

Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO Czas przetwarzania zależny jest od czasu trwania działań zmierzających do zawarcia umowy lub odpowiednio od czasu trwania umowy (cel pierwotny), a po jej rozwiązaniu lub gdyby nie doszło do jej zawarcia to przetwarzanie odbywa się dalej wyłącznie na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

Obsługa zapytań związanych
z realizacją usług

Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO Czas przetwarzania zależny jest od czasu obsługi zapytań (cel pierwotny), a po ich zakończeniu przetwarzanie odbywa się dalej wyłącznie na potrzeby przechowywania informacji w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

Obsługa reklamacji i skarg

Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO Czas przetwarzania zależny jest od czasu obsługi reklamacji i skarg (cel pierwotny), a po ich zakończeniu przetwarzanie odbywa się dalej wyłącznie na potrzeby przechowywania informacji w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (cel wtórny). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

Przechowywanie dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub

rozstrzygania roszczeń

Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO Przechowujemy dane przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie dochodzenia roszczeń. Po tym okresie dane są usuwane chyba, że dojdzie do prowadzenia postępowania wtedy okres wydłuża się do czasu zakończenia prawomocnym wyrokiem sądu postępowania. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą prawną lub obsługą informatyczną.

Przechowywanie dokumentacji na potrzeby rozliczeń podatkowych i wypełnienia obowiązku prawnego

Art. 6 ust. 1 pkt. c RODO Przechowujemy dane przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie realizacji obowiązków podatkowych lub innych przepisów szczególnych jeżeli są na nas nałożone, a wymagają określonego sposobu przetwarzania danych i zachowania retencji (w takim wypadku informujemy Ciebie na etapie pozyskiwania danych jakie przepisy obligują nas do określonego przetwarzania i w jakim czasie). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów i obsługą księgową lub obsługą informatyczną.

Realizacja działań na podstawie udzielonej zgody

Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO Dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody. Jednakże po cofnięciu przez Ciebie zgody mamy prawo wyłącznie przechowywać informacje o tym kiedy zgoda została udzielona, przez kogo, jakie działania były na podstawie tej zgody realizowane oraz kiedy zgoda została cofnięta (informacje te są przetwarzane na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą klientów lub obsługą informatyczną.

Prowadzenie rekrutacji

Art. 6 ust. 1 pkt. a RODO Czas przetwarzania zależny jest od dwóch czynników. Po pierwsze możesz cofnąć zgodę w czasie trwania rekrutacji – w takim wypadku usuwamy niezwłocznie wszelkie informacje o aplikacji. Po drugie jeżeli nie cofniesz zgody, a rekrutacja się zakończy przetwarzamy informacje o tym kto aplikował, na jakie stanowisko i w jakim czasie oraz jakie były wyniki prowadzonej rekrutacji przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (szczególnie w zakresie możliwości posądzenia o ewentualną dyskryminację). Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub nasi współpracownicy świadczący usługi związane z obsługą procesów zatrudnienia lub obsługą informatyczną.

Jakie prawa Tobie przysługują?

  • Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się inspektorem ochrony danych – Panem Michałem Skalmierskim: [email protected] .

Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  • Jeżeli dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy to zawsze o tym informujemy na etapie pozyskiwania danych. Przykładowo informacje takie (o ile występuje przekazanie) można znaleźć w treści umowy lub regulaminu lub treści udzielanej zgody.